پرس و پاسخ و روش های تربیتی کودک همچنین

ارتباط با کودک

و

فرزند پروری

۱
دوره آموزشی قدرتمند

۴۰۲۸
دانشجو

۱۵۰
ساعت آموزشی رایگان

رضایت مندی از دوره ها

پرس و پاسخ و روش های تربیتی کودک

۱
دوره آموزشی قدرتمند

۴۰۲۸
دانشجو

۱۵۰۰۰
ساعت آموزشی رایگان

رضایت مندی از دوره ها

آموزش رایگان

خودشناسی و مغز شناسی

آموزش رایگان

ارتباط موثر با کودک و فرزند پروری

دوره غیر حضوری :

ارتباط با کودک

در این دوره می آموزید: باید ها و نباید های والدین کدامند؟

شرکت در دوره